Vés al contingut

Política de privacitat

Exposem a continuació els criteris que aplica HIPRA respecte al tractament de les dades de caràcter personal que voluntàriament decideixi facilitar-nos a través d'aquesta pàgina web:

En utilitzar aquest Lloc Web, les Aplicacions i/o en comunicar-se electrònicament amb HIPRA, és possible que es recullin i tractin les dades personals de cada usuari. El tractament de les dades personals esmentades es regirà per aquesta Política de Privacitat i per la legislació aplicable.

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES

El Responsable del tractament és HIPRA, S.A., amb NIF A-55189310 i amb domicili social a l'Avda. La Selva 135, 17170 Amer (Girona), Espanya.

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

L'informem que utilitzarem les seves dades per a les següents finalitats: (i) gestionar la relació comercial i/o contractual amb HIPRA; (ii) proporcionar informació del seu interès d'acord amb el consentiment prestat o amb l'interès legítim d'HIPRA (iii) utilitzar la seva informació com a punt de contacte d'HIPRA; (iv) l'enviament d'informació, formació o esdeveniments a l'àmbit d'activitats professionals pròpies d'HIPRA; (v) respondre a les consultes o qüestions que pugui remetre a través del Lloc Web o altres aplicacions i/o (vi) monitoritzar la seguretat dels medicaments, la qual cosa inclou detectar, avaluar i prevenir reaccions adverses i informar les autoritats sanitàries, així com qualsevol altre propòsit imposat per la llei i les autoritats.

 

LEGITIMACIÓ

La legitimació per al tractament és l'interès legítim d'HIPRA a mantenir la relació existent amb l'usuari i/o, si escau, el consentiment. Així mateix, es poden tractar dades personals per al compliment d'obligacions legals com ara farmacovigilància. Per tant, HIPRA recollirà i tractarà les dades mentre la relació segueixi vigent i, sempre que l'usuari no revoqui el consentiment que ha prestat al tractament de les seves dades.

Si ens informa sobre esdeveniments adversos no desitjats o altres problemes relacionats amb la seguretat o la qualitat dels productes de HIPRA, estarem legalment obligats a processar la seva comunicació i és possible que ens haguem de comunicar amb vostè per a finalitats d'aclariment. Posteriorment, és possible que haguem de notificar a les autoritats sanitàries competents sobre els problemes informats per vostè. En aquest context, la seva informació s'enviarà de manera pseudonimitzada, és a dir, no es transmetrà cap informació per la qual pugui ser identificat directament.

Les dades personals seran conservades durant el temps estrictament necessari per a la consecució dels objectius per als quals es van obtenir, excepte que la legislació aplicable en requereixi la conservació per un període més llarg o sigui necessari conservar-les durant més temps d'acord amb el que estableix l'art . 5.1 RGPD.

 

UTILITZACIÓ PER PART DE MENORS

Aquest Lloc Web no s'adreça a persones que tinguin menys de 18 anys, per la qual cosa no es tractaran dades personals de menors de manera conscient. Si és menor de 18 anys o menor d'edat d'acord amb les lleis del seu país d'origen, necessitarà el permís dels seus progenitors o tutors legals per poder utilitzar el Lloc Web. Si arriben a la nostra atenció dades personals de menors de 18 anys sense el consentiment requerit, HIPRA les eliminarà de manera immediata prèvia notificació o sol·licitud a aquest efecte.

Com a excepció, en casos de notificació d'efectes adversos, a efectes de compliment de la normativa de farmacovigilància, es podran tractar dades de menors de 18 anys fins i tot sense el consentiment dels progenitors o tutors legals.

 

TRANSFERÈNCIA DE DADES

Com a grup d'empreses amb presència internacional, HIPRA podrà comunicar i intercanviar les dades dels usuaris amb les companyies pertanyents al Grup HIPRA que es detallen a la web per a les mateixes finalitats abans indicades. En qualsevol cas, les sevs dades seran tractades amb un nivell de protecció d'acord amb la normativa aplicable.

Així mateix, HIPRA podrà transferir les dades personals: (i) a proveïdors de serveis subcontractats per prestar serveis (e.g.: allotjament web, anàlisi de dades, subministrament de tecnologies de la informació i infraestructura relacionada, atenció al client, enviament de correus electrònics, auditoria i altres serveis); (ii) a altres empreses amb què col·laborem en relació amb productes o serveis concrets; i (iii) per complir les lleis aplicables i les sol·licituds d'autoritats públiques.

 

RECULL AUTOMÀTIC D'INFORMACIÓ

Mentre navega pel Lloc Web es pot recopilar certa informació de manera automàtica. Per a més informació sobre les cookies emprades al Lloc Web podeu accedir a la nostra Política de Cookies.

 

Usuaris EEE i UK:

TRANSFERÈNCIES TRANSFRONTERITZA DE DADES

Les dades recopilades a través del Lloc Web poden ser tractades a qualsevol país on HIPRA compti amb instal·lacions, filials o proveïdors de serveis. És possible que alguns d'aquests països no tinguin el mateix nivell de protecció que als països de l'Espai Econòmic Europeu (EEE), per la qual cosa HIPRA s'assegurarà de prendre les mesures oportunes per protegir les dades personals d'acord amb aquest Avís de Privacitat i d'acord amb allò permès per les lleis aplicables en matèria de protecció de dades. En casos de transferències des de l'EEE a països considerats no adequats per la Comissió Europea, HIPRA prendrà les mesures necessàries adequades per a la protecció de les dades personals, incloent-hi la garantia que el receptor estarà vinculat per clàusules contractuals tipus de la UE.

 

DRETS ARCO

L'informem que els usuaris tenen dret a exercitar en tot moment, en els termes establerts per la legislació vigent, els drets d'accés, rectificació o supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les dades, oposar-se al tractament de sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment prestat en qualsevol moment.

Si vol exercir qualsevol dels seus drets, pot enviar una comunicació escrita a la següent adreça: Avda. La Selva 135, 17170 Amer (Girona), Espanya, oa l'adreça de correu electrònic privacy@hipra.com, sens perjudici d'adreçar-se també a l'autoritat local o nacional competent en matèria de protecció de dades.

L'usuari es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les dades personals que hagi facilitat. HIPRA queda exonerada de qualsevol pèrdua o dany causat per la comunicació de dades errònies, inexactes o incomplets.