GUMBOHATCH® INSIGHTS #9

Strona główna Wiedza GUMBOHATCH® INSIGHTS #9

Kontrolowanie choroby Gumboro – czy obecnie podejmowane działania są wystarczające? - Część 2


Zakaźne zapalenie torby Fabrycjusza (ang. infectious bursal disease, IBD) stanowi jedno z głównych zagrożeń zdrowotnych w branży drobiarskiej, głównie ze względu na poważną immunosupresję wywoływaną przez wirusa (IBDV) u ptaków dotkniętych tą chorobą. IBD wymaga szybkiego rozpoznania w celu podjęcia natychmiastowych działań w przypadku wybuchu epidemii. Dlatego też narzędzia molekularne, takie jak PCR i sekwencjonowanie, stały się niezbędne do kontrolowania choroby.

Z tego względu HIPRA oferuje program diagnostyki molekularnej dla IBD, znany pod nazwą “GUMBOCHECK”.

GUMBOCHECK

GUMBOCHECK to pakiet diagnostyczny zawierający kartę FTA, formularz do rejestracji danych zwierząt, od których pobrano próbki, oraz krótki przewodnik pokazujący, jak prawidłowo przeprowadzić pobieranie próbek w celu uzyskania prawidłowego wyniku.

Głównym celem GUMBOCHECK jest ocena kolonizacji torby Fabrycjusza przez wirus szczepionkowy, co pozwoli ocenić skuteczność szczepienia. Może być również użyty jako narzędzia diagnostycznego w przypadku terenowego zakażenia IBD.

W tym celu zaleca się przeprowadzenie oceny w różnych okresach życia ptaków: w 21., 28. i 35. dniu życia. Niemniej jednak w przypadku potwierdzenia kolonizacji torby przez HIPRA 1052 (szczep GUMBOHATCH®) można pominąć kolejne punkty pobierania próbek.


KROKI OCENY GUMBOCHECK

 

1. POBIERANIE PRÓBEK

Próbki do oceny IBD są pobierane przy użyciu karty FTA. Czym jest karta FTA i jak działa?

 • Karta FTA to kartka papieru z matrycą celulozową przeznaczona do wychwycenia komórek znajdujących się wewnątrz próbki materiału biologicznego.

 • Po wychwyceniu komórek, ich błony komórek rozpadają się (również i ściany bakterii lub kapsydy wirusa), co ułatwia zachowanie stabilności materiału genetycznego w temperaturze pokojowej przez długi czas.

 • Ze względu na pęknięcie błon komórkowych, próbki materiału biologicznego na kartach FTA są uznawane za materiał niezakaźny, ponieważ patogeny są inaktywowane.

 • Karty FTA ułatwiają przesyłanie i przechowywanie próbek materiału biologicznego.

 • Kiedy karta FTA dotrze do laboratorium, materiał genetyczny można z łatwością poddać ekstrakcji i wykonać badanie PCR.

Istnieją pewne krytyczne punkty, które należy uwzględnić podczas stosowania kart FTA®:

 • Istnieją różne rodzaje kart FTA®: nie wszystkie z nich działają właściwie lub dają takie same wyniki. Z tego względu HIPRA zaleca używanie kart FTA znajdujących się w pakietach GUMBOCHECK.

 • Nie należy używać kart FTA®, których termin ważności upłynął: takie karty FTA® mogą dać wyniki fałszywie ujemne, należy więc koniecznie sprawdzić termin ważności podany na etykiecie.

 • Właściwe naniesienie próbki: próbek nie należy nanosić poza wyznaczony obszar w celu zagwarantowania prawidłowej inaktywacji patogenów.

 • Prawidłowa liczba zwierząt: karty FTA® GUMBOCHECK mają cztery okręgi, na które nakłada się próbki. W każdym okręgu na karcie można umieścić próbki od dwóch ptaków, co oznacza, że na każdej karcie FTA® można w sumie umieścić próbki od ośmiu ptaków.

 • Wystarczająco dużo czasu: każda reakcja wymaga pewną ilość czasu, podobnie jak przerwanie błony i zakonserwowanie materiału genetycznego (co najmniej 1 godzinę w temperaturze pokojowej).

 

2. PCR

PCR jest molekularną techniką diagnostyczną mającą na celu amplifikację genomu obecnego w próbce. W przypadku wirusa IBD amplifikowanym genem jest gen kodujący VP2, ponieważ jest to najbardziej immunogenne białko, znajdujące się na powierzchni wirusa.

Jak działa test PCR?

 • Technika ta pozwala na wygenerowanie milionów kopii określonego genu, aby móc wykryć bardzo małą ilość wirusa. Pozwala na wykładniczą amplifikację początkowej ilości wirusa obecnego w próbce.

 • W raportach diagnostycznych jest widoczny parametr znany jako wartość Ct, który oznacza liczbę potrzebnych cykli, aby próbka mogła być wykryta jako dodatnia. Na przykład, jeśli pokazana wartość Ct wynosi 32, będzie to oznaczać, że dla próbki potrzeba 32 cykli PCR, aby wykryć ją jako dodatnią.

  *Wartość Ct jest odwrotnie proporcjonalna do ilości materiału genetycznego obecnego w próbce.

 

3. TYPOWANIE WIRUSÓW

Po wykryciu dodatnich próbek metodą PCR przeprowadza się typowanie wirusa w celu poznania rodzaju wirusa obecnego w próbce, a raczej określenia, czy jest to szczep szczepionkowy czy terenowy. Typowanie przeprowadza się poprzez sekwencjonowanie.

Wirus IBD może być klasyfikowany pod względem antygenowości, ale także patogenności. Ponadto, wirus ten stale ewoluuje z powodu mutacji lub kombinacji zdarzeń. Z tego powodu w roku 2017 Jackwood zaproponował, aby wszystkie wirusy krążące na całym świecie można było sklasyfikować w siedem różnych genogrup, przy czym genogrupy 1, 2 i 3 są najbardziej rozpowszechnione.

 • W genogrupie 1 znajdują się wszystkie wirusy sklasyfikowane jako szczepy klasyczne.

 • W genogrupie 2 znajdują się wszystkie wirusy znane jako szczepy wariantowe.

 • W genogrupie 3 znajdują się bardzo zjadliwe szczepy.

 • Wszystkie pozostałe wirusy, które nie należą do żadnej z tych trzech genogrup, są sklasyfikowane w grupach od 4 do 7, w zależności od właściwości molekularnych wirusa.

Program GUMBOCHECK oferuje dwa różne raporty:

1. Tabela z wartością procentową podobieństwa nukleotydów w porównaniu z referencyjnymi szczepami w każdej genogrupie, tak aby móc stwierdzić, jaki rodzaj wirusa jest obecny w próbce i do jakiej genogrupy należy.

2. Drzewo filogenetyczne, graficzny sposób przedstawienia bliskości pokrewieństwa genetycznego pomiędzy wszystkimi różnymi szczepami.

 • Drzewa filogenetyczne składają się z różnych gałęzi lub skupisk. Każda z gałęzi należy do jednej określonej genogrupy, a więc pierwszym krokiem będzie sprawdzenie, na której gałęzi znajduje się badany szczep..

 • Po poznaniu genogrupy badanego szczepu można porównać podobieństwo różnych wirusów, patrząc na odległość w poziomie na drzewie. Dlatego też, im dłuższa jest linia pozioma, tym większa będzie pokrewieństwo genetyczne pomiędzy dwoma określonymi szczepami.

 


© Laboratorios Hipra, S.A. All Rights Reserved.
No part of these contents may be reproduced, copied, modified or adapted, without the prior written consent of HIPRA.

The contents of this page are country specific and aimed specifically at prescribing veterinarians.

This product is not available in {{ preferredCountry.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

Confirm that you are a veterinary professional:

This product is not available in {{ countrySelect.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

 • I am a veterinarian (otherwise please contact a veterinary professional)

Select your country:

Country {{countrySelect.title}}
 • Global (available in English)
 • {{country.title}}