GUMBOHATCH® INSIGHTS #3

Strona główna Wiedza GUMBOHATCH® INSIGHTS #3

Poprawa wyników terenowych dzięki szczepionkom w postaci kompleksu immunologicznego_Część 1

 

Wprowadzenie

GUMBOHATCH® jest nową szczepionką przeciw zakaźnemu zapaleniu torby Fabrycjusza (ang. Infectious Bursal Disease, IBD), w postaci kompleksu immunologicznego, opracowaną przez firmę

HIPRA (Hiszpania). W tej nowej szczepionce w postaci kompleksu immunologicznego zastosowano odmienną formulację (IgY pochodzące z jaj) i parametry kontrolne (wykrywanie wolnych IgY i kontrola neutralizacji) w celu zapewnienia całkowitego opłaszczenia wirusa wywołującego IBD. Wszystkie te nowe ulepszenia zaowocowały opracowaniem nowej szczepionki w postaci kompleksu immunologicznego, która zapewnia utrzymanie maksymalnej mocy szczepionki i uzyskiwanie spójnych wyników w terenie, nawet w obecności wysokiego stężenia przeciwciał matczynych1.

Obecne wieloośrodkowe, maskowane badanie kliniczne z pozytywną grupą kontrolną przeprowadzono w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki GUMBOHATCH® podawanej podskórnie w warunkach terenowych w Europie w porównaniu ze szczepionką w postaci kompleksu immunologicznego o standardowej formulacji.


Metody

Ogółem 160 731 jednodniowych piskląt zaszczepiono, podając podskórnie szczepionkę GUMBOHATCH® (n= 77 152) albo komercyjnie dostępną szczepionkę przeciwko IBD w postaci kompleksu immunologicznego (n=83 579) jako szczepionkę referencyjną, zgodnie z instrukcją producenta. Po szczepieniu pisklęta przeniesiono do 2 komercyjnych ferm brojlerów we Francji oraz do jednej fermy w Belgii.

Na każdej fermie dwie grupy trzymano w oddzielnych pomieszczeniach w identycznych warunkach i monitorowano do końca hodowli (35 dni życia). W tym okresie oceniano kilka parametrów bezpieczeństwa i skuteczności.

Pobieranie próbek krwi i nekropsje u 15 piskląt na grupę i fermę przeprowadzono w różnych punktach czasowych. Miana przeciwciał przeciwko wirusowi IBD określono, stosując test CIVTEST® AVI IBD (HIPRA). Podczas nekropsji oceniano zmiany makroskopowe torby Fabrycjusza oraz zbierano odciski torby na kartach FTA do analizy metodą PCR. Dane z trzech ferm analizowano łącznie.


Wyniki
 

• BEZPIECZEŃSTWO
Nie zaobserwowano działań niepożądanych na żadną z dwóch podanych szczepionek. W obu grupach zaobserwowano również podobną wylęgowość i masę ciała po wylęgu.

• SKUTECZNOŚĆ
Na żadnej fermie nie stwierdzono klinicznego wybuchu IBD, dlatego nie oczekiwano znaczącego wpływu na parametry produkcyjne w odniesieniu do zastosowania dwóch odmiennych szczepionek (tabela).

TABELA 1:  Parametry produkcyjne pod koniec hodowli (35 dni życia). Różnice istotne statystycznie (p<0,05). *EPEF (ang. European Production Efficiency Factor) = współczynnik efektywności produkcji europejskiej.


Wyniki PCR z odcisków torby (rysunek 1) i stosunek BB świadczą o replikacji wirusa szczepionkowego od 21. dnia w obu grupach.

 

RYSUNEK 1:  Wyniki PCR z odcisków torby. Różnice istotne statystycznie (p<0,05).

 

Ewolucja mian przeciwciał przeciwko wirusowi IBD po szczepieniu przebiegała według podobnego schematu w obu grupach, z postępującym spadkiem przeciwciał matczynych między dniem 0 a 21, a następnie szybkim wzrostem przeciwciał indukowanych przez szczepionkę od 28. dnia do końca hodowli.

Niemniej jednak statystycznie istotne różnice (p<0,05) miana przeciwciał indukowanych przez szczepionkę wykryto 28.  i 35. dnia, wcześniej w grupie GUMBOHATCH®, co świadczy o wcześniejszej ochronie humoralnej (rysunek 2).

RYSUNEK 2:  Ewolucja mian przeciwciał przeciwko wirusowi IBD w surowicy; miano ELISA (średnia ± SEM) (wartość odcięcia =357). *Różnice istotne statystycznie (p<0,05).


Ponadto stwierdzono także różnice liczbowe w odsetku wyników dodatnich serologicznie pomiędzy grupami, przy czym wyższą liczbę zwierząt z wynikiem dodatnim zaobserwowano w grupie GUMBOHATCH® po 28 i 35 dniach (rysunek 3).

RYSUNEK 3:  Wyniki dodatnie serologicznie (ewolucja). Różnice istotne statystycznie (p<0,05).

 

Wnioski

Wyniki uzyskane w tym badaniu pozwalają na wyciągnięcie wniosku, że szczepienie szczepionką GUMBOHATCH® jest bezpieczne i zapewnia szybszą ochronę humoralną przeciwko IBD w przypadku podania drogą podskórną w warunkach terenowych.

Szybsza reakcja humoralna zaobserwowana po zastosowaniu szczepionki GUMBOHATCH® w porównaniu ze szczepionką o standardowej formulacji może być związana z nową postacią i przeprowadzanymi kontrolami, które zapobiegają neutralizacji wirusa szczepionkowego w kontakcie z wysokim mianem przeciwciał matczynych.

 

PIŚMIENNICTWO:

1Perozo et al. 2019. World Veterinarian Poultry Association Congress. 0262.60 (3), 603-612.

© Laboratorios Hipra, S.A. All Rights Reserved.
No part of these contents may be reproduced, copied, modified or adapted, without the prior written consent of HIPRA.

 

The contents of this page are country specific and aimed specifically at prescribing veterinarians.

This product is not available in {{ preferredCountry.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

Confirm that you are a veterinary professional:

This product is not available in {{ countrySelect.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

  • I am a veterinarian (otherwise please contact a veterinary professional)

Select your country:

Country {{countrySelect.title}}
  • Global (available in English)
  • {{country.title}}