start portlet menu bar

การขอดูเนื้อหาบนเว็บ

Display portlet menu
end portlet menu bar

AGALAXIPRA®

วัคซีน, แกะและแพะ

วัคซีนเชื้อตายสำหรับป้องกันโรคติดเชื้อเฉียบพลันที่ก่อให้เกิดอาการน้ำนมแห้งเยื่อบุตาอักเสบ และแท้งในสัตว์เคี้ยวเอื้อง ในรูปสารแขวนตะกอน

ดูเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

บริการที่เกี่ยวข้อง

เชื้อก่อโรคที่เกี่ยวข้อง

สิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง

Comparison of immune response to different commercial vaccines against Mycoplasma agalactiae in sheep

แบ่งปัน