start portlet menu bar

การขอดูเนื้อหาบนเว็บ

Display portlet menu
end portlet menu bar

CIVTEST® SUIS APP

ชุดตรวจวินิจฉัยโรค, สุกร

หน้าหลัก สุขภาพสัตว์ ผลิตภัณฑ์ของเรา CIVTEST® SUIS APP

การตรวจและวัดปริมาณแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ Exotoxin และ APXI และโปรตีนที่อยู่ส่วนผิวของเชื้อ Actinobacillus pleuropneumoniae (Tbp2)  (โปรตีนข้างต้นแสดงออกมาในช่วงการติดเชื้อเท่านั้น) ด้วยวิธี indirect ELISA

ดาวน์โหลดคู่มือผลิตภัณฑ์

บริการที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน