start portlet menu bar

การขอดูเนื้อหาบนเว็บ

Display portlet menu
end portlet menu bar

PACK CIVTEST® SUIS ORAL FLUIDS

ชุดตรวจวินิจฉัยโรค, สุกร

หน้าหลัก สุขภาพสัตว์ ผลิตภัณฑ์ของเรา PACK CIVTEST® SUIS ORAL FLUIDS

การเก็บตัวอย่างน้ำลายเพื่อใช้วิเคราะห์และแสดงข้อมูลทางซีรัมวิทยา ด้วยวิธีอิไลซาหรือพีซีอาร์ 

ดาวน์โหลดคู่มือผลิตภัณฑ์