start portlet menu bar

การขอดูเนื้อหาบนเว็บ

Display portlet menu
end portlet menu bar

CIVTEST® SUIS SE/MR

ชุดตรวจวินิจฉัยโรค, สุกร

หน้าหลัก สุขภาพสัตว์ ผลิตภัณฑ์ของเรา CIVTEST® SUIS SE/MR

การตรวจและวัดปริมาณแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อแบคทีเรีย Erysipelothrix rhusiopathiae ที่ก่อให้เกิดโรคไข้หนังแดงสุกรด้วยวิธี indirect ELISA

ดาวน์โหลดคู่มือผลิตภัณฑ์

บริการที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน