start portlet menu bar

การขอดูเนื้อหาบนเว็บ

Display portlet menu
end portlet menu bar

GUMBOHATCH®

วัคซีน, สัตว์ปีก

วัคซีนภูมิคุ้มกันเชิงซ้อน IBD (Infectious Bursal Disease [โรคเบอร์ซ่าอักเสบติดต่อ]) เพื่อป้องกันโรคเบอร์ซ่าอักเสบติดต่อในรูปของยาน้ำแขวนตะกอนแบบฉีดได้ .

ดูเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์