start portlet menu bar

การขอดูเนื้อหาบนเว็บ

Display portlet menu
end portlet menu bar

HIPRADOG 7

วัคซีน, สุนัข

วัคซีนเชื้อเป็นสำหรับป้องกันโรคไวรัสลำไส้อักเสบในสุนัขจากสาเหตุเชื้อพาร์โวไวรัส โรคไข้หัดสุนัข โรคตับอักเสบติดต่อในสุนัข โรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อและโรคหลอดลมอักเสบในสุนัข ในรูปผงแห้ง และวัคซีนเชื้อตายสำหรับป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสในสุนัข ในรูปสารแขวนตะกอน

ดูเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์