start portlet menu bar

การขอดูเนื้อหาบนเว็บ

Display portlet menu
end portlet menu bar

MIXOHIPRA® H

วัคซีน, กระต่าย

วัคซีนเชื้อเป็นป้องกันเชื้อสายพันธุ์เดียวสำหรับป้องกันโรคมิคโซมาโทซิสในกระต่าย ในรูปผงแห้ง

ดูเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

เชื้อก่อโรคที่เกี่ยวข้อง

สิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง

Serological response to myxomatosis vaccination by different inoculation systems on farm rabbits

แบ่งปัน