start portlet menu bar

การขอดูเนื้อหาบนเว็บ

Display portlet menu
end portlet menu bar

อุปกรณ์ ฮิปราสเปรย์®

แนวคิดใหม่ของเครื่องพ่นสเปรย์: ฮิปราสเปรย์® เป็นเครื่องมือสเปรย์วัคซีน ซึ่งทำให้เชื่อมั่นได้ว่าวัคซีนที่ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ ระดับความเข้มข้นสม่ำเสมอ และเชื่อถือได้

หน้าหลัก สุขภาพสัตว์ บริการของเรา อุปกรณ์ ฮิปราสเปรย์®

ฮิปราสเปรย์® เป็นเครื่องมือใช้งานวิธีการใหม่ที่ออกแบบโดยฮิปราสำหรับทำวัคซีนเอวาลอน®และฮิปราคอกซ์® (วัคซีนเชื้อเป็นต้านโรคบิดในพ่อแม่พันธุ์ไก่เนื้อและไก่ไข่) ในโรงฟัก

แนวคิดใหม่ของเครื่องสเปรย์ในโรงฟักทำให้สามารถทำวัคซีนได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ระดับความเข้มข้นสม่ำเสมอ เชื่อถือได้ และสามารถทวนสอบการทำวัคซีนได้อีกด้วย

ฮิปราสเปรย์® มอบความเป็นมืออาชีพด้วยนวัตกรรมด้านระบบการจัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

  • ความแม่นยำในขนาดหยดและปริมาณวัคซีน: มีลูกสูบเป็นตัวควบคุมโดยอาศัยระบบไฟฟ้าไม่ใช่ระบบลม

  • ระบบอัตโนมัติ ง่ายต่อการใช้งานโดยควบคุมความดันและปริมาณวัคซีนในแต่ละครั้ง

  • สามารถตรวจจับขนาดของกล่องลูกไก่ และความเร็วของสายพาน ดังนั้นอุปกรณ์นี้สามารถปรับการให้วัคซีนเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้

  • นอกจากนี้ยังมีระบบการเตือนด้วยเสียงเมื่อวัคซีนใกล้หมด เช่น กรณีที่เติมวัคซีนไม่ทันเวลา ฮิปราสเปรย์®จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกไก่ได้รับวัคซีนในปริมาณที่ไม่ถูกต้อง

  • อุปกรณ์นี้มีการบำรุงรักษาไม่ยุ่งยาก นอกจากนี้ยังได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคและปรับปรุงซอฟต์แวร์ตลอดเวลา

  • ในขั้นตอนสุดท้าย ฮิปราสเปรย์®สามารถลงทะเบียนข้อมูลสำหรับการทวนสอบระบบขั้นตอนการทำวัคซีนได้ด้วยฮิปราลิงค์®  แอพพลิเคชันที่พัฒนาโดยฮิปรา

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฮิปราสเปรย์®

 

 


 This project has been cofunded by the European Union through the European Regional Development Fund (ERDF).