start portlet menu bar

การขอดูเนื้อหาบนเว็บ

Display portlet menu
end portlet menu bar

การทำวัคซีนอันชาญฉลาด (สมาร์ทวัคซิเนชัน) สำหรับสุกร

ค้นพบวิธีการควบคุมทุกขั้นตอนของการทำวัคซีนด้วย ยูนิสเตรน®พีอาร์อาร์เอส  ฮิปราเดอมิค®     และฮิปราลิงค์®

หน้าหลัก สุขภาพสัตว์ บริการของเรา การทำวัคซีนอันชาญฉลาด (สมาร์ทวัคซิเนชัน) สำหรับสุกร

ขั้นตอนการทำวัคซีนที่สามารถทวนสอบได้ทุกขั้นตอน

ฮิปราได้ผสานการบริการที่ใหม่ล่าสุดและเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีในโลกของสุขภาพสัตว์เพื่อเสนอต่อลูกค้าได้เข้าถึงความต่อเนื่องระหว่างวัคซีน ฟาร์ม และบุคลากรภายในฟาร์ม (สัตวแพทย์ และเกษตรกร) ซึ่งช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างอัตโนมัติ และทันเหตุการณ์ ซึ่งแสดงถึงการขับเคลื่อนอย่างแท้จริงในวงการสัตวแพทย์

แพคเกจการทำวัคซีนอันชาญฉลาด (สมาร์ทวัคซิเนชัน)

การทำวัคซีนอันชาญฉลาด (สมาร์ทวัคซิเนชัน) สำหรับสุกรนำโดยนวัตกรรมวัคซีนยูนิสเตรน® พีอาร์อาร์เอส อุปกรณ์ฮิปราเดอมิค® และแอพพลิเคชันฮิปราลิงค์® ที่ทันสมัยสำหรับสัตวแพทย์มืออาชีพ