start portlet menu bar

การขอดูเนื้อหาบนเว็บ

Display portlet menu
end portlet menu bar
เมื่อต้องการเชื่อมโยงเนื้อหาเว็บ ให้เพิ่มเนื้อหาเข้ากับพื้นที่ไซต์ "en/Knowledge/Background" หรือใช้ไดอะล็อก จุดแสดงเนื้อหา หรือ โหมด แก้ไขค่าติดตั้งแบบแบ่งใช้ ของวิวเวอร์เนื้อหาเว็บ และเลือกเนื้อหาที่ต้องการแสดง ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าติดตั้งของเนื้อหา
เมื่อต้องการเชื่อมโยงเนื้อหาเว็บ ให้เพิ่มเนื้อหาเข้ากับพื้นที่ไซต์ "en/Knowledge/Background" หรือใช้ไดอะล็อก จุดแสดงเนื้อหา หรือ โหมด แก้ไขค่าติดตั้งแบบแบ่งใช้ ของวิวเวอร์เนื้อหาเว็บ และเลือกเนื้อหาที่ต้องการแสดง ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าติดตั้งของเนื้อหา