TOXIPRA® PLUS

Vaccine, 3-Cattle, 4-Sheep and goats

動物保健 我們的產品 TOXIPRA® PLUS

羊腸毒血症、破傷風及黑腿病不活化疫苗, 注射用懸液劑

查閱產品仿單