AGALAXIPRA®

Vắc-xin, Cừu và Dê

Văc-xin bất hoạt chống bệnh cạn sữa truyền nhiễm, trong nhũ dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm