AUSKIPRA® BK

Vắc-xin, Heo

Văc-xin bất hoạt chống bệnh giả dại trên heo chủng vi khuẩn gram âm gE, trong nhũ dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm