AUSKIPRA® GN

Vắc-xin, Heo

Văc-xin nhược độc chống bệnh giả dại trên heo chủng vi khuẩn gram âm gE, trong viên nén đông khô tiêm được.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm