AVISAN SECURE®

Vắc-xin, Gia cầm

Văc-xin bất hoạt chống bệnh thương hàn ở gà, trong nhũ dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm