BRONIPRA® ND/IBD

Vắc-xin, Gia cầm

Văc-xin bất hoạt chống bệnh viêm phế quản truyền nhiễm, bệnh gà rù và bệnh Gumboro, trong nhũ dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm