CIVTEST® AVI NDV

Diagnostic Kits, Poultry

Phát hiện và định lượng các kháng thể đặc hiệu chống paramixovirus type 1, bằng ELISA gián tiếp.

Download this product manual

Related services

Share this on