CIVTEST® BOVIS IBRgE MILK [Ab]

Bộ Dụng Cụ Chuẩn Đoán, Gia súc

Trang chủ Thú y Sản phẩm của chúng tôi CIVTEST® BOVIS IBRgE MILK [Ab]

Phát hiện các kháng thể nhất định chống lại Glycoprotein E (gE) của Bovine Herpesvirus Loại 1 (BHV-1) trong mẫu sữa, bằng phương pháp ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay [Xét nghiệm Hấp thụ Miễn dịch Liên kết với Enzym]) ghép khối.

Tải về sổ tay hướng dẫn sản phẩm này.

Dịch vụ liên quan

Chia sẻ