CUNIPRAVAC® RHD

Vắc-xin, Thỏ

Văc-xin bất hoạt chống bệnh bại huyết thỏ, trong nhũ dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm