ERYSENG®

Vắc-xin, Heo

Văc-xin bất hoạt chống  bệnh đóng dấu heo, trong dung dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm