ERYSENG® PARVO

Vắc-xin, Heo

Văc-xin bất hoạt chống parvovirus ở heo và bệnh đóng dấu heo, trong dung dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm