ERYSENG® PARVO/LEPTO

Vắc-xin, Heo

Văc-xin bất hoạt chống bệnh đóng dấu heo, parvovirosis và bệnh xoắn khuẩn ở chó, trong dung dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm