ESPONJAVET®

Dược phẩm, Cừu và Dê

Progestagen, trong miếng xốp màng bao.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Chia sẻ