EVALON®

Vắc-xin, Gia cầm

Văc-xin nhược độc chống bệnh cầu trùng trên gà, trong dung dịch dùng đường uống để phun.
* This project has received financial support from the CDTI (Spanish Centre for the Development of Industrial Technology).

Xem bảng dữ liệu sản phẩm