FOOTGUARD®

Vắc-xin, Cừu và Dê

Văc-xin bất hoạt chống bệnh lở chân ở bò, trong dung dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Dịch vụ liên quan

Bệnh lý liên quan

Chia sẻ