GESTAVET®

Dược phẩm, Heo

Huyết thanh và gonadotropin ngựa, trong viên nén đông khô tiêm được.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Chia sẻ