GESTAVET® PROST

Dược phẩm, Gia súc, Heo

Cloprostenol, dung dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Chia sẻ