GRIPORK®

Vắc-xin, Heo

Văc-xin bất hoạt chống bệnh cúm ở heo, trong nhũ dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm