GUMBOHATCH®

Vắc-xin, Gia cầm

Vắc-xin IBD miễn dịch phức hợp ngăn ngừa bệnh viêm túi Fabricius (Infectious Bursal Disease, IBD), dạng nhũ tương tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm