HIPRABOVIS® 3

Vắc-xin, Gia súc

Văc-xin bất hoạt chống virus IBR, PI3 và BVD, trong dung dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm