HIPRABOVIS® BALANCE

Vắc-xin, Gia súc

Văc-xin kết hợp chống virus PI3, BVD và BRS, trong dung dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm