HIPRABOVIS® IBR MARKER LIVE

Vắc-xin, Gia súc

Trang chủ Thú y Sản phẩm của chúng tôi HIPRABOVIS® IBR MARKER LIVE

Văc-xin nhược độc (lấy bớt gien kép gE-/tk-) chống virus IBR, trong viên nén đông khô tiêm được.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm