HIPRABOVIS® LEPTO

Vắc-xin, Gia súc

Vắc-xin bất hoạt chống bệnh xoắn khuẩn bò, trong nhũ dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Dịch vụ liên quan

Chia sẻ