HIPRABOVIS® RS

Vắc-xin, Gia súc

Vắc-xin sống chống virus hợp bào hô hấp ở bò (BRSV), trong hỗn dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm