HIPRABOVIS® SOMNI/Lkt

Vắc-xin, Gia súc

Văc-xin bất hoạt chống bệnh viêm phổi gây ra bởi Histophilus somni và Mannheimia haemolytica leukotoxoid, trong nhũ dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm