HIPRACOX®

Vắc-xin, Gia cầm

Văc-xin nhược độc chống bệnh cầu trùng trên gà, dung dịch dùng đường uống để phun.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm