HIPRADOG DP

Vắc-xin, Chó

Văc-xin nhược độc chống bệnh sài sốt ở chó, trong viên nén đông khô tiêm được, và bệnh truyền nhiễm parvovirus ở heo, trong dung dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm