HIPRADOG PV

Vắc-xin, Chó

Văc-xin nhược độc chống các bệnh truyền nhiễm parvovirus ở heo, trong dung dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm