HIPRADOXI® S

Dược phẩm, Gia cầm, Heo

Doxycycline, dung dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Chia sẻ