HIPRAGUMBORO® BPL2

Vắc-xin, Gia cầm

Văc-xin bất hoạt chống bệnh Gumboro và bệnh gà rù, trong nhũ dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm