HIPRAGUMBORO® CH/80 - CW

Vắc-xin, Gia cầm

Trang chủ Thú y Sản phẩm của chúng tôi HIPRAGUMBORO® CH/80 - CW

Văc-xin nhược độc vô tính chống bệnh Gumboro, viên nén đông khô dùng đường uống.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm