HIPRAGUMBORO® GM97 - G97

Vắc-xin, Gia cầm

Trang chủ Thú y Sản phẩm của chúng tôi HIPRAGUMBORO® GM97 - G97

Văc-xin nhược độc chống bệnh Gumboro chủng GM97, trong viên nén đông khô dùng đường uống.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm