HIPRALONA® ENRO-I

Dược phẩm, Gia súc, Heo

Enrofloxacin, dung dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Chia sẻ