HIPRAPOX®

Vaccines, Poultry

Văc-xin nhược độc bệnh đậu gà, trong viên nén đông khô tiêm được.

View product data sheet

Related pathologies

Share this on