HIPRAPOX®

Vắc-xin, Gia cầm

Văc-xin nhược độc bệnh đậu gà, trong viên nén đông khô tiêm được.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Dịch vụ liên quan

Bệnh lý liên quan

Chia sẻ