HIPRASUIS® GLÄSSER

Vắc-xin, Heo

Văc-xin bất hoạt chống bệnh Glässer trên heo, trong dung dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm