HIPRAVIAR® B1

Vắc-xin, Gia cầm

Văc-xin nhược độc chống bệnh gà rù chủng B1, viên nén đông khô dùng đường uống.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm