HIPRAVIAR® B1/H120

Vắc-xin, Gia cầm

Văc-xin nhược độc chống bệnh gà rù chủng B1, và bệnh viêm phế quản truyền nhiễm chủng H120, trong viên nén đông khô dùng đường uống.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm